Trwa ładowanie proszę czekać ...

O czym musisz poinformować klienta sklepu internetowego?

14 listopada 2017

Przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy ma obowiązek informowania Klientów o wielu aspektach swojej działalności. Trzeba spełnić te obowiązki, aby nasza firma działała legalnie. O czym należy pamiętać?

Informacje podstawowe – obowiązkiem przedsiębiorcy jest umieszczenie w dostępnym miejscu informacji takich jak:

 • adresy elektroniczne umożliwiające bezpośredni kontakt z przedsiębiorcą

 • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy albo nazwa lub firma prowadzonej działalności oraz jej siedziba i adres

 • informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

 • informacja o oprogramowaniu używanym przez przedsiębiorcę (np. informacja o cookies),

Oprócz informacji powyżej, przedsiębiorca musi zamieścić na swojej stronie internetowej regulamin, który musi być udostępniony klientom jeszcze przed skorzystaniem z usługi. Regulamin musi być dostępny również w wersji pliku do ściągnięcia.

Dane osobowe (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) – należy poinformować osobę, której dane przetwarzamy o:

 • celu zbierania, sposobie i okresie przetwarzania danych

 • możliwości dostępu do treści danych oraz ich zmiany,

 • dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

Marketing – jeśli prowadzisz akcje marketingowe lub przekazujesz klientom informacje handlowe o charakterze promocyjnym, musisz wyraźnie stwierdzić, na czym polegają (jeśli tego nie zrobisz, możesz zostać posądzony o wprowadzenie klienta w błąd), czyli poinformować odbiorcę o:

 • formie promocji

 • kryteriach obniżek cen i rabatów

 • wszelkie informacje mające wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron (ograniczenia, ostrzeżenia, zastrzeżenia)

 • jeśli przedsiębiorca pośredniczy w przekazywaniu informacji handlowych innych przedsiębiorców, musi wyraźnie wskazać, na czyje zlecenie działa

Umowy na odległość (art. 9 ustawy z dnia 2 marca 2000 r.) – prowadzenie e-sklepu wiąże się z zawieraniem umów na odległość, a zarazem obliguje przedsiębiorcę do poinformowania klienta o:

 • ważnych cechach świadczonej usługi lub sprzedawanego towaru,

 • cenie towaru lub usługi, obejmującą wszystkie jej składniki, w tym cła i podatki,

 • sposobie dokonywania płatności,

 • kosztach, terminie i sposobie dostawy,

 • prawie odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni, ze wskazaniem wyjątków wynikających z przepisów,

 • ewentualnych kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość

 • terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący,

 • minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,

 • miejscu i sposobie składania reklamacji,

 • obowiązkowym ubezpieczeniu lub gwarancji finansowej.

Właściciel jest zobowiązany do potwierdzenia na piśmie poniższych informacji najpóźniej w chwili rozpoczęcia świadczenia usługi (jeśli działalność sklepu internetowego jest związana z fizycznym dostarczaniem towaru).